Tag Archives: nerezidenti

Nerezidenti – porez po odbitku

U skladu sa novododatom tackom 5. stav 1. clana 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, porez po odbitku po stopi od 20% obracunava se i placa na bruto prihod koji ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od usluga koje se pruzaju ili koriste, odnosno koje ce biti pruzene ili koriscene na teritoriji Republike Srbihe, sem ukoliko medjunarodnim ugovorom i izbegavanju dvostrukog oporezivanja ( UIDO) nije drugacije odredjeno.