Poresko savetovanje

Odredite poreski najefikasniji način da vodite svoj posao!
Propusti u usaglašavanju poslovne strategije i poreskog planiranja mogu dovesti do propuštenih prilika za ostvarivanje ušteda odnosno nepotrebnih materijalno značajnih poreskih troškova i rizika.

 
 
Naše usluge :

Optimizacija poreskog opterećenja prilikom osnivanja preduzeća, planiranja raznih transakcija, statusnih promena (spajanja, pripajanja, prodaja udela, akcija I sl)

✓ Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
✓ Poresko planiranje kompletnog poslovanja
✓ Poresko planiranje transakcija sa inostranstvom
✓ Sastavljanje ili pružanje pomoći u sastavljanju poreskog bilansa i drugih pratećih obrazaca u skladu sa zahtevima
✓ lokalnih poreskih propisa;
✓ Praćenje usaglašenosti preduzeća sa zakonodavnom regulativom Republike Srbije;
✓ Pružanje saveta iz oblasti transfernih cena, mogućnostima za korišćenje poreskih olakšica;
✓ Revizija i kontrola internih pravila knjigovodstva I poreskih procedura
✓ Sastavljanje prigovora na zapisnike i žalbi na rešenja poreskih organa u vaše ime.
✓ Dijagnostičko ispitivanje preduzeća sa poreskog aspekta za potrebe potencijalnih investitora i potrebe postizanja maksimalnog učinka (poreski due diligence);
✓ Hitna telefonska/e-mail podrška za sva poreska pitanja;