Računovodstvene usluge

Bilo da ste preduzetnik početnik ili kompanija sa dugogodišnjim iskustvom, knjigovodstvena agencija Bakoč knjigovodstvo Vam može pružiti celovitu uslugu, od izrade računovodstvenih politika i finansijskih izveštaja, poreskog savetovanja i kontinuiranog nadzora poslovanja.


 
 
Naše usluge :
 
✓ Osnivanje privrednih društava i radnji
(vođenje celog postupka osnivanja: izbor pravne forme, delatnosti i imena, informacije o troškovima, popunjavanje neophodnih obrazaca, izrada osnivačkih akata, otvaranje tekućih računa kod banaka, predaja zahteva)
✓ Vođenje glavne knjige,
✓ Analitičku evidenciju salda, konta, listinge otvorenih stavki,
✓ Vođenje PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada poreske prijave za PDV- obračun svih drugih poreskih obaveza (poreza na dohodak građana, poreza na prihode od kapitala rezidentnih i nerezidentnih lica, popunjavanje i predaja poreskih prijava
✓ Popis i obračun amortizacije osnovnih sredstava,
✓ Izradu završnog računa u skladu sa važećim zakonima ,
✓ Izrada i kontrola mesečnih, kvartalnih i godišnjih bilansa
✓ Vođenje blagajne,
✓ Izrada kalkulacija u maloprodaji i veleprodaji, vođenje trgovačke i KEPU knjige
✓ Vođenje platnog prometa,
✓ Obračun kamata,
✓ Usklađenost sa lokalnim računovodstvenim standardima i propisima
✓ Razne druge knjigovodstvene usluge po želji klijenta.