Transferne cene

Transakcije između povezanih strana kako domaćih tako i multinacionalnih korporacija sve više postaju predmet pažnje Poreske uprave. U tom smislu, kompanije se još uvek bore sa izazovima u obezbeđivanju odgovarajuće prateće dokumentacije o transfernim cenama, o proceni poreskih rizika koji nastaju iz transakcija sa povezanim licima kao i adekvatnom predstavljanju svoje pozicije, pred poreskim organima – obrazloženjem razloga svojih međukompanijskih transakcija i opravdanjem za korišćenjem transfernih cena.

Naše usluge u domenu transfernih cena obuhvataju:

✓ Analiza grupe povezanih lica kojoj pripada poreski obveznik
✓ Analiza delatnosti
✓ Funkcionalna analiza
✓ Izbor metode za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu
„van dohvata ruke “
✓ Zaključak – da li je potrebno izvršiti korekciju poreske osnovice za transakcije sa povezanim
licima
✓ Prilozi – pregled podataka koje je poreski obveznik koristio za utvrđivanje cene po principu
„van dohvata ruke“.

Preuzmite listu dokumentacije neophodnu za pripremu elaborata o transfernim cenama OVDE

Ko ima obavezu da dostavlja Izveštaja o transfernim cenama i ko se smatra povezanim licem?

Zakon o porezu na dobit pravnih lica, je u članu 59. okarakterisao četiri nivoa povezanosti. Povezanim licima smatraju se:
✓ Pravna lica između kojih postoji mogućnosti kontrole ili mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke – posedovanje najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja (član 59. st. 3. i 4. Zakona);
✓ Pravna lica kod kojih ista fizička ili pravna lica učestvuju u upravljanju i kontroli ili kapitalu (član 59. stav 5. Zakona);
✓ Rodbina vlasnika pravnih lica koja su povezana po osnovu posedovanja najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja (član 59. stav 6. Zakona);
✓ Pravna lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom – tzv. poreskih rajeva (član 59. stav 7. Zakona).